Aanmelden

Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Als oecumenische school zien wij natuurlijk graag kinderen instromen die van huis uit een christelijke opvoeding genieten. Onze deuren staan echter ook open voor andere geloven en ook voor kinderen die van huis uit geen geloof meekrijgen. Bij inschrijving gaan wij er echter wel van uit dat de ouders de uitgangspunten, doelstellingen en identiteit van de school onderschrijven.

Wanneer leerlingen van een andere basisschool naar De Trimaran komen, krijgen ze de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in.

Vierjarigen
De groepsleerkrachten van de kleutergroepen verdelen de nieuwe kleuters, waarbij rekening gehouden wordt met al aanwezige broertjes of zusjes, de verdeling van jongens en meisjes, jongste en oudste en de totale aantallen van de groepen. U kunt een voorkeur voor een groep bekend maken, maar beloven kunnen we niet.

Eens per maand wordt een datum geprikt waarop nieuwe kinderen naar school mogen komen, doorgaans de eerste maandag van de maand. Vanwege het grote aantal instroommomenten hebben we er voor gekozen geen gebruik te maken van de zogenaamde ‘gewenningsdagen’. U krijgt op tijd bericht wanneer uw kind naar school mag komen.