Medezeggenschapsraad

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het medezeggenschap. De Medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad, de oudergeleding:

  • Ben Knelange – knelange@quicknet.nl
  • Rolf Stam – rolfstam.hva@gmail.com
  • Nicole Weggeman – nweggeman@yahoo.com

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad, de teamgeleding:

  • Margareth Koning – leerkracht groep 1-2a – m.koning@cpow.nl
  • Suzanne Uithuisje – leerkracht groep 3b/4b – s.uithuisje@cpow.nl
  • Yvonne Vink – leerkracht groep 7a – y.vink@cpow.nl

Ons bestuur heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt, die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van belang zijn. Het spreekt vanzelf, dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Onze MR heeft Lucia van Zanten, personeelslid van de Trimaran, gevraagd om onze school te vertegenwoordigen in de GMR en zij is hiervan nu de voorzitter. Zowel medezeggenschapsraad als GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden bij voorstellen van het bestuur.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van Medezeggenschapsraad en GMR zijn tenzij anders vermeld openbaar.

Medezeggenschapsraad Jaarverslag 2016-2017
Samenvatting notulen Medezeggenschapsraad De Trimaran 2017