Onze identiteit

De Trimaran is een oecumenische basisschool. Onze oecumenische identiteit houdt in dat we open staan voor alle religies met wederzijds respect. Oecumenisch is het samengaan van levensbeschouwelijke richtingen, in ons geval de rooms-katholieke en protestantse. Uitgangspunt is de Bijbel en de normen en waarden die ons daarin worden aangereikt.

De visie van De Trimaran is verwoord in onze 7 s-en:

Samen Ouders, leerkrachten en kinderen vormen samen een leergemeenschap. Wij hechten aan goed onderling contact en wederzijdse inzet ten behoeve van onze kinderen. We zijn elkaars partners in de begeleiding van het kind.
Schik Plezier hebben in leren als kind en als leerkracht. Wij willen kinderen uitdaging bieden om het beste uit henzelf te halen. De digiborden in de groepen 3 tot en met 8 bieden daarbij veel extra mogelijkheden.
Slim Adaptief onderwijs. Leren je talenten te ontwikkelen. Wie snel kan leren, krijgt extra werk.
Sociaal Veilig pedagogisch klimaat. Een goede, op leren gerichte, sfeer. Samenwerken op basis van onderling respect en een open, eerlijke en zo nodig kritische houding naar elkaar.
Sterk De kracht van ieder individu, met passende ondersteuning van de leerkracht. De een heeft nu eenmaal andere ondersteuning nodig dan de ander. Maar alle kinderen hebben recht op voldoende aandacht.
Stimulerend Coachen van studenten/medewerkers, zeer uitdagende leeromgeving. Goed voorbeeld doet goed volgen. Op De Trimaran is een cultuur aanwezig van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling bij leerkrachten. Vanuit die gedachte staat men open om ervaring met elkaar uit te wisselen en door te geven aan studenten die stage lopen.
Structuur Gedegen onderwijs. Elk leerjaar bestaat uit een grote basisgroep, daarnaast een groep die extra ondersteuning krijgt. Sommigen hebben zelfs een eigen leerplan. Wie echter de stof beheerst kan bepaalde stof overslaan en moeilijker werk doen. Voor de (hoog-)begaafden is er een bovenschoolse plusgroep.