Ons motto

Ons motto is: “Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind”. Dit motto valt uiteen in bijzonder, want oecumenisch en sterk onderwijs. Ons onderwijs prikkelt de vermogens van kind en leerkracht in een dynamisch, motiverend leerproces. We willen een school creëren waarin we vanuit een veilige basis, oog is voor het leren, maar ook voor het sociaal-emotionele welbevinden. Daarbij streven wij naar een hoge betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs (‘Hier werken school en ouders samen’).

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.
Bij de groepen 1-2 wordt zeer sterk gewerkt vanuit de ontwikkeling van het kind. Later vindt een ontwikkeling plaats naar steeds meer leerstofgericht werken. We hanteren daarbij de stelregel dat we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vaardigheden en mogelijkheden van elk kind: onderwijs-op-maat. De drie basisbehoeften – autonomie, competent en relatie bepalen ons pedagogisch klimaat en handelen van de leerkracht.